قوانين کلي صدور بليت
****توجه ****صدور بليت به معناي پذيرش مقررات و ضوابط مندرج در اين قرار داد مي باشد.****
ﻣﺴﺎﻓﺮ در هنگام درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻠﯿﻂ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭼﮏ ﻧﻤﻮدن اﺳﻢ، ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز هرﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت آژاﻧﺲ هيچگونه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل آن ﻧﺪارد.
حضور مسافر 3 ساعت قبل از پرواز در فرودگاه جهت پروازهاي خارجي الزامي است ،ﮐﺎﻧﺘﺮ ﺻﺪور ﮐﺎرت ﭘﺮواز  ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮواز ﺑﺴﺘﻪ خواهد ﺷﺪ  و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر هيچ ﭘﺮوازي ﺑﻪ ﺗﺎُﺧﯿﺮ نخواهد اﻓﺘﺎد و در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد هيچگونه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ نخواهد ﺷد.
** توجه : يک ساعت قبل از پرواز گيت بسته ميشود و از پذيرش مسافر جلوگيري به عمل مي آيد.
* کنترل بليت ، گذرنامه و ويزا به عهده آژانس صادر کننده بليت و يا مسافر ميباشد.
* مسافرين ﻣﺤﺘﺮم ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻻي همراه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﻤﺮک ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮐﺎﻻي ﺗﺠﺎري ﺑﻮده و از ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺑﺎر همراه ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺧﺎرج ﻣﯿﮕﺮدد.
* بليت غير قابل انتقال به غير بوده و تغيير نام مجاز نمي باشد.
*تمام زمانهاي مندرج در بليت به وقت محلي مي باشد.
قابل توجه مسافرين هواپيمايي وارش: مسئوليت وارش محدود به مسير بليت صادر شده مي باشد و در هنگام تاخير و ابطال پرواز مسئوليتي در اين خصوص ندارد.
****توجه داشته باشيد استرداد و کنسلي بليت در ساعات اداري انجام ميپذيرد در غير اين صورت شرکت هيچگونه مسئوليتي در قبال ساعات غير اداري و ايام تعطيل ندارد****
*****در صورت استفاده و يا جا ماندن از پرواز رفت ، پرواز برگشت غير قابل ابطال مي باشد.
صدور بليت يکطرفه براي مسافرين داراي اقامت در کشور مقصد و مسافر داراي بليت تاييد شده به ساير کشورها مجاز است .
ﺑﺎر ﻣﺠﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮاي وارد ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 5 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
بليت بدون نرخ فاقد اعتبار و غير قابل پذيرش ميباشد.
توجه : تنها راه ارتباطي با آژانسهاي خريدار و مسافران از طريق تلفن تماس در زمان خريد مي باشد در صورت درج شماره اشتباه و يا عدم پاسخگويي به تماس ، مسوليت با خريدار خواهد بود .
ارتباط با ما 0513-1770
همسفران مشهد 051-37676476 مشهد فلسطين18پلاک سي-00989035859595- واتساب
ادرس نمايندگي شرکت هواپيمايي وارش در شهر دوشنبه
خيابان لاهوتي (پشت مرکز تجاري اشان)پلاک ۵۰جنب کارواش(مويکه)ملکه محل دائمي نمايشگاه کالا و خدمات جمهوري اسلامي ايران (نمايشگاه الماس شرق) به شماره تلفنهاي 2219697و 2279690 و موبايلهاي 918663131
901417373
934293003سایر اعلانات