ويزا و اعتبار پاس
مسؤليت چک ويزا و اعتبار 6 ماه پاسپورت و بليت رفت و  برگشت به عهده آژانس صادر کننده بليت ميباشد و در صورت نپذيرفتن مسافر تمامي عواقب به عهده شرکت صادر کننده بليت ميباشد.



سایر اعلانات